دوره 2، شماره 3 - ( آبان 1397 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 221-211 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه مددکاری اجتماعی، بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2349 مشاهده)
مقدمه: ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران بیمارستان است. هدف مطالعه حاضر شناخت الگوهای ارتباطی بین کارکنان درمانی و پشتیبانی مرکز پزشکی و آموزشی درمانی 15 خرداد تهران می­باشد. 
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- مقایسه ای بوده که  با استفاده از فرمول کوکران جمعیت نمونه 194 نفر برآورد شد. در نهایت  تعداد 98 نفرپرستار، 46 نفر پرسنل اداری، 27 نفر پرسنل خدمات و 23 نفر پزشک با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به مطالعه راه یافتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چک لیست دموگرافیک و پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز (1998) بود. با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و توکی داده ها تحلیل گردید. 
یافته ها: 3/61 درصد از مشارکت کنندگان در مطالعه ارتباطات اثر بخش در حد متوسط و در 7/38 درصد مشارکت کنندگان ارتباطات اثر بخش قوی گزارش نمودند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد که در سطح معنی داری 05/0 تفاوت میانگین نمره ارتباطات سازمانی بین گروه های مختلف اداری، خدمات، پرستاری و پزشکی معنی دار می باشد.
نتیجه گیری: هر گروه شغلی با توجه به جایگاه خود در بیمارستان و میزان تعاملات با سایر گروه های شغلی و اشتغال بیشتر در قسمت درمان از الگوی متفاوت ارتباطی بهره می گیرد. به نظر می رسد توزیع متناسب امکانات و قدرت در بیمارستان می تواند در بهبود  الگوی ارتباطی تأثیر گذار باشد.
 
متن کامل [PDF 879 kb]   (1260 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1397/8/23 | پذیرش: 1397/8/23 | انتشار: 1397/8/23

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.