فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت- هیات تحریریه
هیات تحریریه مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا جعفری ندوشن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد


  
 
 اسامی هیئت تحریریه:
 

دکتر ایرج محمدفام
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر ایمان دیانت
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز


 

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


 

دکتر رسول یاراحمدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتراحسان حبیبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


 

دکتر محمدجواد زارع سخویدی
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 


دکتر یحیی خسروی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز


 

دکتر سجاد زارع
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان       


 

دکتر امید کلات پور
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان


دکتر غلامعباس شیرالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز    

دکتر تیمور اللهیاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 


 

دکترفرهاد قمری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
 
 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت:
http://ohhp.ssu.ac.ir/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب