Journal archive for Google Scholar Robot!

Occupational Hygine and Health Promotion Journal

فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامتVolume 6, Number 2 (2022-7)


Assessment of HSEE Management System and Resilience Engineering of Cement Industry
ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت HSEE و مهندسی تاب‌آوری صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Emergency Management Conditions Program in HSE-MS: A Case Study on a Car Dashboard Manufacturing Company (Rasti Kar Alborz)
ارزیابی برنامه مدیریت شرایط اضطراری در حوزه HSE-MS (مطالعه موردی: شرکت ساخت داشبورد خودرو (راستی کار البرز))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Relationship between HSE Management and Job Satisfaction and Performance Quality among the Production Center (Employees of Hacoupian Clothing Industrial ‎Company: A Case Study)
بررسی ارتباط مدیریت ایمنی سلامت با رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان در مراکز تولیدی (مورد مطالعه: شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Mental Health and Its Relationship with the Variables of Age, Education, and Service History in Firefighters in Shahrekord in 2018
بررسی سلامت روان و رابطه آن با متغیر‌های سن ،تحصیلات و سابقه خدمت در آتشنشان هادر شهرکرد سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Power of Adherence to Nurses' Care Behaviors from Patients' Perspectives by Nurses' Professional Commitment
بررسی قدرت پیشگویی‌کنندگی میزان پایبندی به رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران توسط تعهد حرفه‌ای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Psychological Well-Being Based on Psychological Capital Components and Stress Coping Strategies: A Case Study of Hormozgan Province Gas Company
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس: مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Relationship between Mental Workload and Fatigue in Shahroud Bank Employees
بررسی ارتباط بین بار کارفکری و خستگی در کارمندان بانک شهرستان شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Safe Behavior of Accountants by Designing an Accountant's Professional Ethics Model
ارزیابی رفتار ایمن حسابداران از طریق طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای حسابدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Safety Promotion Guidelines in Railway Construction Projects
بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی در پروژه‌های احداث راه‌آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Implementing an Internship Unit in the Field of Medical Sciences with an Approach of Occupational Safety and Health in Health and Medical Settings in Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences
طراحی و اجرای واحد کارآموزی در عرصه رشته‌های علوم پزشکی با رویکرد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط‌های بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hazards Assessment of Medical Waste Unit of the Waste Management Organization Using Failure Mode and Effects Analysis Technique
ارزیابی مخاطرات واحد پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماند با استفاده از تکنیک FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artificial Lighting in the Hospitals of Tehran University of Medical Sciences and the Satisfaction of the Medical Staff in 1400
ارزیابی روشنایی مصنوعی در محوطه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و رضایت کادر درمان از آن در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Perception of Risk and Safety Climate of the Employees of Andishmandan Jonoob Company in 2020
ارزیابی درک ریسک و وضعیت جو ایمنی کارکنان شرکت اندیشمندان جنوب در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Neuroticism, Aggression, and Risk Taking as Predictors of Accident-Proneness in Line Employees of National Iranian Drilling Company
بررسی متغیرهای روان‌رنجورخویی، پرخاشگری و مخاطره‌جویی به عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی در کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Job Burnout Based on Action Flexibility and Existential Anxiety in Female Civil Engineers in Yazd
پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر پایه انعطاف‌پذیری کنشی و اضطراب وجودی در مهندسین عمران زن شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Culture on Employees’ Safety Performance in Electricity Distribution Organization of Gilan Province
تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد ایمنی کارکنان سازمان توزیع نیروی برق استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2022-4)


A Survey on the Intensity of Lighting in Elementary Schools of Bojnurd City
بررسی شدت روشنایی در مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Assessing Health, Safety and Environmental hazards of Safety Shoe Industry
شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست صنعت تولید کفش ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Glass Rock, and Job Motivation and Organizational Maturity in Female Employees of Lorestan University of Medical Sciences
ارتباط بین صخره شیشه‌ای با انگیزش شغلی و بالندگی سازمانی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Organizational Cynicism and Job Burnout with the Mediating Role of Organizational Silence in Lifeguards of Tehran Municipal Pools
بررسی ارتباط بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی در بین ناجیان غریق استخرهای شهرداری شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Systems and Various Aspects of Health, Safety and Environment (HSE) for Outsourcing the Armed Forces
بررسی نظامات و جنبه‌های مختلف بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) جهت برون‌سپاری در نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of HSE Culture and Identification of Its Promotion Strategies in Northern Khorasan Province Gas Company
ارزیابی فرهنگ HSE و شناسایی راهکارهای ارتقاء آن در شرکت گاز استان خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of Fire and Explosion in Distillation Unit of Persian Gulf Star Gas Condensate Refinery Using PHAST Software
پیامدهای حریق و انفجار در واحد تقطیر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استفاده از نرم افزار PHAST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Role of Exercise and Practicing Religious Beliefs on Medical Staff Anxiety Caused by Coronavirus
بررسی نقش ورزش و عمل به باورهای دینی بر اضطراب ناشی از کرونای کادر درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2022-1)


The Effect of Noise on Hearing Loss and Blood Pressure of Workers in a Steel Industry in the Southwest of Iran
تأثیر صدا بر فشارخون و کاهش شنوایی در کارگران یکی از صنایع فولاد جنوب غرب کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Assessment the Health Hazards of the Petrochemical Industry Using the Localized JHA Method
شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی صنعت پتروشیمی با استفاده از روش آنالیز مخاطرات شغلی بومی‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and evaluating human errors in Operating a Furnace in a Petrochemical Industry Using Human Event Analysis Technique (ATHEANA)
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در عملیات راه‌اندازی کوره یک صنعت پتروشیمی با استفاده از تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Identity Styles and Multiple Intelligences, and Their Relationship with the Quality of Working Life among Female Employees of Yazd University
مطالعه سبک‌های هویت و هوش‌های چندگانه و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Pause of Production and the Parameters Affecting it in the Gas Refinery Using Fishbone and SCAT Combined Method
ارزیابی حادثه توقف تولید و پارامترهای مؤثر بر آن در صنعت پالایشگاه گاز به روش ترکیبی Fishbone و SCAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Ergonomic Interventions on the Reduction of Musculoskeletal Disorders in Qeshm Zinc Smelting Complex
بررسی تأثیر مداخلات ارگونومیک بر کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در مجتمع ذوب و احیای روی قشم در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Human Factors Influencing Error Occurrence Using RCA and HFACS-OGI in a Gas Company
بررسی عوامل انسانی مؤثر بر بروز خطا از طریق روش‌های RCA و HFACS-OGI در یک شرکت گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Components of Crisis Management: A Comparative Study in Private and Public Hospitals
ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت بحران: یک مطالعه مقایسه‌ای در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2021-10)


Identification and Evaluation of Safety Hazards in Laboratories of the National Shrimp Research Institute and the Effectiveness of Measures by FMEA Technique
شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی آزمایشگاه های پژوهشکده میگوی کشور و اثربخشی اقدامات با استفاده از تکنیک FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Degree of Body Discomfort in Administrative the Office Staff of the School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در کارکنان اداری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Preparedness of a Process Industry to Deal with an Imminent Fire
ارزیابی میزان آمادگی یک صنعت فرایندی برای مقابله با یک حریق احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting nurse's depression based on self-compassion and resilience
پیش بینی افسردگی در پرستاران براساس خود شفقت ورزی و تاب آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the prevalence of musculoskeletal injuries and its relationship with workplace posture in copper industry repairmen
تعیین میزان شیوع آسیب‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با پوسچر کاری در تعمیرکاران صنعت مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Mental Health of the Staff of an Industrial Complex Based on Perceived Organizational Support, Workaholism , and Organizational Citizenship Behavior
پیش بینی سلامت و بهداشت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی براساس حمایت سازمانی ادارک شده، اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mental Workload on the Prevalence of Musculoskeletal Disorders (Case Study: Bandar Abbas Zinc Production Company)
بررسی تأثیر بار کاری ذهنی بر شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (مطالعه موردی: شرکت تولید روی بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between the Prevalence of Occupational Accidents with Individual and Occupational Factors in the Workplace. Case Study: Industries of Qom Province
بررسی ارتباط شیوع حوادث شغلی با فاکتورهای فردی و شغلی در محیط کار مطالعه موردی :صنایع استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2021-7)


Occupational Medicine Status of Kashan Industries by Weighted Checklist to Analytical Hierarchy Process Mthod in 2019
ارزیابی وضعیت طب کار صنایع کاشان با استفاده از چک لیست وزن‌دهی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Knowledge, Attitude and Performance of Tehran Metro Service Workers towards COVID Prevention
بررسی وضعیت دانش، نگرش و عملکرد کارگران خدماتی مترو تهران نسبت به پیشگیری از COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perceived Stress, Work-Family Conflict and Job Burnout in Nurses and Teachers in Bandar Abbas
‌‌‌‌مقایسه استرس ادراک‌شده، تعارض کار- خانواده و فرسودگی شغلی در پرستاران و معلمان شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Approach for Evaluating the Organizational Level of Contractors in Terms of Safety, Health and Environment (HSE)
ارایه ساختاری جهت ارزیابی عملکرد سطح سازمانی پیمانکاران ازجنبه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between organizational health and social responsibility of administrative staff of Rafsanjan University of Medical Sciences
بررسی رابطه سلامت سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Human Errors in Emergency Department of Imam Khomeini Hospital Emergency Department of Jiroft Using Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach
بررسی خطاهای انسانی در شغل پرستاری بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت با استفاده از روش SHERPA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of mediating effect of emotional intelligence on the relationship between job satisfaction and job preferences
رابطه بین رجحان شغلی و رضایت شغلی با نقش میانجیگری هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Internet Addiction and Its Relationship with Sleep Quality and Depression among Dormitory Students of Larestan School of Health
بررسی اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و افسردگی در میان دانشجویان خوابگاهی دانشکده بهداشت لارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2021-4)


Explaining the Relationship of Organizational Health and Employee Depression with Productivity of Personnel) A case study: Sporting and Youth Organizations Personnel in Isfahan Province)
بررسی رابطه سلامت سازمانی و افسردگی با بهره‌وری کارمندان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk-Based InspectionTechnique and Critical Success Factors in its Implementation to Improve Risk and Process Safety-Based Management Systems: A review study
تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و فاکتورهای بحرانی موفقیت در پیاده سازی آن به منظور بهبود سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر ریسک و ایمنی فرآیند: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Sleep Quality and Occupational Fatigue (A cross-sectional study among nurses working in public hospitals affiliated to Ilam University of Medical Sciences)
ارزیابی وضعیت کیفیت خواب و خستگی شغلی (مطالعه مقطعی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Mental Workload of staff in a Bank in Hamadan by NASA-TLX Method
ارزیابی بار کار ذهنی کارکنان یکی از بانک‌های شهر همدان با استفاده از روش NASA – TLX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Strategy to Prevent the Effect of Unsafe Acts (Human Errors) on the Incidence of Sports Injuries
تدوین استراتژی پیشگیری از اثر اعمال ناایمن (خطاهای انسانی) در بروز حوادث ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimal Method for Analyzing Specific Accidents (Case study: Falling accidents in the construction project of a combined cycle power plant)
تعیین روش بهینه تحلیل حوادث خاص (مطالعه موردی: حادثه سقوط از ارتفاع در پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Hospital Environmental Performance based on ISO 14031 Evaluation Model
ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between depression and organizational conflicts with job performance in professors and staff of Larestan University of Medical Sciences
ارتباط بین افسردگی و تعارضات سازمانی با عملکرد شغلی در اساتید و کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2021-1)


Promoting Safety Culture using 4E Technique in Esfarayen Steel Industry in 2019
ارتقا فرهنگ ایمنی با کمک تکنیک 4E صنعت فولاد اسفراین در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Stress and Work Ability in Nurses Affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences
بررسی رابطه استرس شغلی و توانایی انجام کار در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Safety Culture and Some Demographic Variables of Aboureihan Pharmaceutical Company Staff in Tehran
بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی در کارکنان شرکت داروسازی ابوریحان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Depression Anxiety and Stress Scale and Harmon Jones with Noise in Isfahan Steel Industry Workers
بررسی ارتباط مقیاس (DASS) و هارمون جونز (DARQ) با سرو صدا در کارگران صنعت فولادسازی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Consequences of Methane Gas Expansion in a CNG Fuel Stations of Isfahan Province
مدلسازی پیامد انتشار گاز متان در یکی از جایگاه‌های سوخت CNG استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Need Assessment of Occupational Health Inspectors in Tehran province
نیازسنجی آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Occupational Contact Dermatitis and its related Factors among Surgical Technologists in Five Educational Centers of Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی میزان شیوع درماتیت تماسی شغلی و عوامل مرتبط با آن در تکنولوژیست‌های جراحی پنج مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Consequence of Vinyl Chloride Accidental Release from Tanks in a Petrochemical Plant
مدلسازی پیامد رهایش ناگهانی وینیل‌کلراید در یک مجتمع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2020-10)


Assessing the General Health Level of Accountant Staff of Shiraz University of Medical Sciences and its Related factors
بررسی سطح سلامت عمومی کارکنان حسابدار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the skeletal and muscular disorders and assessment of the physical position during working with the RULA method in dentistry units of Ilam city health centres in 1390
بررسی اختلالات اسکلتی - عضلانی و ارزیابی وضعیت بدنی هنگام کار به روش RULA در دندانپزشکان مراکز بهداشتی- درمانی شهر ایلام در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Registered Work-related Accidents for Urban Sanitation Workers of Kashan Municipality from 2015 to 2018
بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده کارگران خدمات شهری،شهرداری کاشان در سال های 1397 -1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Happiness among Ceiling Cranes Staff of Isfahan Mobarakeh Steel Company
تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شادکامی کارکنان جرثقیل‌های سقفی فولاد مبارکه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personnel Behavioral Safety Analysis in International Projects of Oil, Gas and Petrochemical Industries (Case Study of Urea and Ammonia Project, Masjed Soleyman Petrochemical Company)
تحلیل ایمنی رفتاری کارکنان در پروژه‌های بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (مطالعه موردی: پروژه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk and Asset Integrated Management with Risk-Based Inspection Technique in Oil, Gas, and Petrochemical Industries
مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی با اجراء تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of observing Ergonomic Principles and Musculoskeletal Pain on the Quality of Life Dimensions of Computer Users in Hamedan City
مطالعه اثر رعایت اصول ارگونومی و دردهای اسکلتی – عضلانی بر ابعاد کیفیت زندگی کاربران رایانه در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Decision Making in Fire Risk Management in Aftab Gorgan Commercial Complex using Artificial Intelligence Model
تصمیم‌سازی راهبردی مدیریت ریسک حریق در مجتمع تجاری آفتاب گرگان با استفاده از مدل هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2020-7)


Investigating Factors Related to Situational Awareness in Hospital Operative Surgery Rooms|: A review study
بررسی فاکتورهای مرتبط با آگاهی موقعیتی در اتاق عمل‌های جراحی بیمارستان : یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of workshops at Iran University of Science and Technology Using Fuzzy FMEA
شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران با روش Fuzzy FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles ofComputer Ergonomics in Computer Users
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Kashan Industry Occupational Health Experts by Analytical Hierarchy Process in 2019
ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Risk Assessment in an Educational Environment using the Fire Risk Assessment Method for Engineers
ارزیابی مهندسی ریسک حریق با استفاده از روش (FRAME) در یک مجتمع آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of safety climate dimensions and its determinants in one of the tile industries in the west of Iran 2019
بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط با آن در یکی از صنایع کاشی غرب کشور در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory
اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2020-4)


Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach
شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of electricity system of Najmieh hospital using Energy Trace and Barrier Analysis method
ارزیابی ریسک سیستم برق بیمارستان نجمیه با استفاده از روش ردیابی انرژی و تحلیل موانع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan
شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEARTدر اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of Spiritual Intelligence and Productivity with the Mediating Role of Work Conscience among Yazd Education Organization Employees
مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Work Shift and Burnout in Golestan Hospital in Ahvaz
بررسی ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در پرسنلICU قلب بیمارستان گلستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acidic Water Composition on Removal Efficiency of Air Ammonia in a Spray Tower
تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry
بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of work locus of control and general health on accident - proneness : The mediator role of effort - reward imbalance
اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2020-2)


بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی (مطالعه موردی: کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس)
بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی (مطالعه موردی: کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Employee Health Screening in One of Iranian Gas Companies
ارزیابی وضعیت سلامتی پرسنل شاغل: مطالعه موردی در شرکت گاز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and enhancing the safety culture from the perspective of the PDCA audit process
بررسی و ارتقائ فرهنگ ایمنی از دید فرایند ممیزی با رویکرد PDCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018
بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Risk of Exposure to Chemical Pollutants Based on Program of Respiratory Protection at a Petrochemical Company in Mahshahr
ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با ترکیبات بنزن، تولوئن و اتیل بنزن (BTEX) در یکی از شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative assessment of hazardous wastes and their management in industries of Damghan
ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک و نحوه ی مدیریت آنها در صنایع شهرستان دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Attitude of Nurses in Hospitals of Kermanshah towards Safety climate
نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه نسبت به جو ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the relationship between the effective factors in preventing accidents by using structural equation modeling of steel industry
تعیین ارتباط بین مؤلفه های تاثیرگذار در پیشگیری از حوادث با استفاده از مدل معادلات ساختاری جهت کنترل حوادث صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2019-11)


Job Burnout Dimensions of Fars Province Gas Company Engineers
تعیین ابعاد فرسودگی شغلی مهندسین ناظر شرکت گاز استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Anthropometric Indicators of 2 to 6 Years Old Kindergarten and Preschool Children in Isfahan City in 2017
تعیین مشخصه های آنتروپومتریک نوآموزان 2 تا 6 سال مهدکودک و پیش دبستانی های شهر اصفهان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Safety and Health Risks of Seismic Projects by HAZAN Method
ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی پروژه های لرزه نگاری به روش HAZAN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Futile Events in Small Industrial and Production Workshops of Isfahan Province by Mort Method
تحلیل و علل بررسی حوادث فوتی در کارگاههای کوچک صنعتی وتولیدی استان اصفهان به روش مورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Model of Positive Organizational Behavior and Job Satisfaction with the Mediating Role of Job Stressors
مدل ساختاری رفتار سازمانی مثبت گرا و رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Occupational Stress and Mental Health in Central Bafgh Iron Workers
بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان سنگ آهن مرکزی بافق در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Health and Job Satisfaction among the Employees of the Legal Medicine Organization
ارتباط سلامت معنوی و رضایتمندی شغلی کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Job Burnout among the Personnel of Health School in Yazd University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و فرسودگی شغلی در پرسنل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2019-9)


The Relationship between the Big Five Personality Factors and Work Engagement in Malayer University Staff
بررسی رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت با اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Evaluating Operating Room Hazards in Shahid Beheshti Hospital in Kashan using the JSA Technique and its Relationship with Prioritized Engineering and Managerial Controls
شناسایی و ارزیابی خطرات اتاق های عمل بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از تکنیک JSA و ارتباط آن با کنترل های اولویت بندی شده مهندسی و مدیریتی در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Evaluation of Human Errors of Operator of Digger Cabin in Drilling Rig Using the SHERPA Technique
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی اپراتور کابین حفار در یکی از دکل‌های حفاری خشکی با استفاده از تکنیک SHERPA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative assessment of manual material handling using the two methods of KIM and revised NIOSH lifting equation in workers in small industries in Kabudarahang
ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار با استفاده از دو روش KIM و معادله NIOSH در کارگران صنایع کوچک شهرستان کبودراهنگ در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Safety and Environmental Hazards of the Chlorination Unit of Combined Cycle Power Plants by Using HAZOP and Bow-Tie Methods
ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات HSE واحد کلرزنی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش های HAZOP و Bow- Tie
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Noise Exposure Rate and the Relationship between Job Stress and Sleep Disturbance in Workers of one of the Iranian Construction Industry
بررسی میزان مواجهه با صدای محیط کار و ارتباط آن با استرس شغلی و اختلال خواب در میان کارگران یکی از پروژه‌های عمرانی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of occupational accidents among staff of two educational hospitals of Medical Sciences University of Ahvaz in 2017
مقایسه حوادث شغلی در میان کارکنان دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of individual and social factors leading to occupational accidents among workers of Isfahan Steel Company using smartpls3 software
مدل سازی فاکتورهای فردی و اجتماعی منجر به حوادث شغلی در میان کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از نرم افزار Smartpls3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2019-5)


The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017
اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Workplace Harmful Factors in Small Workshops
ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Moderating Role of demographic factors and personality on the Relationship between Organizational Justice and Isfahan Province Gas Company’s Accidents and Near-Hits
نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت در رابطۀ بین عدالت سازمانی و حوادث و شبه حوادث در شرکت گاز استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HSE Hazard Analysis in Iran Yasa Rubber Industry Using the Approach HEMP& BOW-TIE
تجزیه و تحلیل مخاطرات HSE در صنعت لاستیک سازی ایران یاسا با استفاده از رویکرد تلفیقی HEMP & BOW-TIE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the risk of releasing the flammable liquid fuel (LPG) tank using the Bowtie method and determining the vulnerability zone using the software PHAST
ارزیابی ریسک رهایش مواد قابل اشتعال مخزن گاز نفتی مایع شونده (LPG ) با استفاده از روش Bowtie و تعیین پهنه آسیب پذیری با استفاده از نرم افزار PHAST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work Ability and Sleep Quality amongst Shift-Work Nurses
ارزیابی توانایی انجام کار و ارتباط آن با کیفیت خواب در بین پرستاران نوبت کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and score of effective criteria to prioritize emergency situations in a petrochemical industry
تعیین معیارهای موثر و اولویت بندی شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Group Analysis of Workers in the Steel Production Industry Using Partial Least Squares Approach (PLS-MGA in Occupational Accidents)
تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فولاد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-MGA در حوادث شغلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2019-2)


Job Stress and Its Relation to Demographic Variables; a case study on the staffs of the University of Medical Sciences in 2016
استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک (مطالعه‌ی موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Academic Educational Status with Job Stress and Occupational Burnout among Nurses and Paramedicine Practitioners in Hospitals Affiliated with the Qom University of Medical Sciences in 2017
بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between role overload and organization deviant behaviors with intermediary role of emotional exhaustion in staff of hospital
رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی فرسودگی هیجانی در بین کارکنان بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Expenditure on Labor Productivity in Iran in 2005 -2013
تاثیر مخارج بهداشتی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران طی سال‌های 1392-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Occupational Exposure of Refinery Unit Site Staffs to Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene Compounds (BTEX) in an Oil Company
ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه شغلی کارکنان محوطه واحد پالایش با ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلین (BTEX) در یک شرکت وابسته به نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Patient Safety Culture from the Viewpoint of Staffs Working in the Selected Hospital of Yazd University of Medical Sciences in 2018
فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم‎ پزشکی یزد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety and Health Status of Educational and Research Laboratories of Shiraz University of Medical Sciences based on ELMERI Approach
ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس رویکرد ELMERI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Work - Family Conflict and Work Locus of Control on Accident-Proneness: The mediator role of stress
اثر تعارض کار- خانواده و مرکز کنترل کاری بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2018-11)


The Relationship between Work-Family Conflict, Job Stress, and Accidental Potential: A case study of Tehran-Shahrood fiber optic line construction project
بررسی همبستگی میان تعارض کار – خانواده ، استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری به روش SPSS (مطالعه موردی : پروژه احداث خط فیبر نوری تهران - شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry
بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Awareness about Occupational Exposure Management among Nursing, Midwifery, and Surgical Technology Students
مقایسه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Communication Patterns in personnel of Tehran 15 Khordad Hospital
شناخت الگوی ارتباطات اثربخش در کارکنان بیمارستان 15 خرداد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Back Compressive Force (BCF) using the UTAH Method in Manual Handling Tasks among Workers of a Chemical Manufacturing Company
ارزیابی بار فشاری وارد بر کمر در وظایف با حمل دستی بار به روش UTAH در کارگران یک شرکت تولید مواد شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index
نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Death-Leading Accident in Working with Boom Reclaimer Device using the Tripod beta and SCAT Combined Method in a Steel Company
بررسی و آنالیز حادثه منجر به فوت در کار با دستگاه بوم ریکلایمر به روش ترکیبی Tripod beta وSCAT در یک شرکت فولادسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forces Loaded on the Back of Manual Material Handling Tasks' Workers of Food Industries in Malard Using"3D Static Strength Prediction Program”
تعیین میزان نیروهای وارد بر کمر کارگران دارای وظایف حمل دستی بار در کارخانجات صنایع غذایی ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدی "پیش بینی نیروی استاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2018-8)


Comparison of Offshore and Onshore Employees' Job Stress of Oil and Gas Company in Western Part of Iran
مقایسه استرس شغلی کارکنان اقماری و غیراقماری شرکت نفت و گاز غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ergonomic Risk in Para Clinical Sections (Laboratory-Pathology-Radiology and CT scan) by ROSA Method in Treatment Centers (A Case Study of Baqiyatollah Hospital)
ارزیابی ریسک ارگونومیکی در بخش های پاراکلینیکی (آزمایشگاه – پاتولوژی – رادیولوژی و سی تی اسکن) به روش ROSA در مراکز درمانی (مطالعه موردی بیمارستان بقیه الله (عج))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correlation between Risk Assessment Results with Performance Indicators of Accidents in a Container Terminal
بررسی همبستگی بین نتایج ارزیابی ریسک با شاخص های عملکردی حوادث در یک ترمینال کانتینری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Establishing the Barrier Management System for South Pars Offshore Platforms
استقرار مدیریت سیستم حفاظتی (Barrier Management) در سکوهای دریایی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress in Shahrekord University Staff: Predictive Role of Emotional Intelligence and Self-Differentiation
استرس شغلی در کارکنان دانشگاه شهرکرد: نقش پیش‌بین هوش هیجانی و خود تمایزیافتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Ranking Safety Risks of Isfahan Municipality Construction Projects Using Taxonomic Techniques and Risk Breakdown Structure Approach
ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با تکنیک تاکسونومی و رویکرد ساختار شکست ریسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Consequence Modeling of Methane Release at CNG Fuel Stations in Ahvaz City
بررسی مدل پیامد انتشار گاز متان در یکی از جایگاه‌های سوخت CNG شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2018-5)


Evaluating the lighting Status of Urban Parks in Kerman in 2016
ارزیابی وضعیت روشنایی پارک های شهری کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Color Blindness Prevalence among Students of Yazd Medical Sciences Universities
بررسی شیوع کوررنگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting Violence against Emergency Nurses in Sabzevar Medical Sciences Hospitals
بررسی عوامل موثر در اعمال خشونت علیه پرستاران اورژانس بیمارستان‌های علوم پزشکی سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational Stress among Health Nurses Working in Health Services Centers in Gonbad Kavous - 2016
ارزیابی استرس شغلی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بهورزان شهرستان گنبد کاووس در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment by FMEA Method and the Impact of Deploying an Integrated Management System (IMS) Risk Priority Number (RPN)
ارزیابی ریسک به روش FMEAو تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر عدد اولویت ریسک (RPN)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Multiple Criteria Techniques to Overcome the Uncertainty in Decision-Making and Selection of Control Priorities in Power Plant Industries
استفاده از تکنیک های چند معیاره برای رفع تردید در تصمیم گیری و انتخاب اولویت کنترلی در صنایع نیروگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of the Relationship between Occupational Accident and Behavioural Pattern among Workers in One of the Motorcycle Assembly Lines
بررسی ارتباط بین رخداد حوادث شغلی و الگوی رفتاری در بین کارگران یکی از خطوط مونتاژ موتورسیکلت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Burnout and Quality of Life of Nurses in Khatam-ol-Anbia, Gonbad-e-Kavoos Hospital in 2017
تعیین ارتباط کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان خاتم الا نبیاء گنبد کاووس در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2018-2)


Investigating the Relationship between Parents' Job Satisfaction with Mental Health of Male Children in the 6th Grade of the Elementary School in Taft
بررسی رابطه بین رضایت شغلی والدین با سلامت روان کودکان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان تفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coping Strategies on work Stress among Tile Factory workers in Abadeh
تأثیر روش‌های مقابله با تنش بر فشار شغلی کارکنان کارخانجات کاشی شهرستان آباده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Risk Factors and Prevalence of Musculoskeletal Disorders in staff members of Imam Khomeini Hospital in Shirvans Using REBA Method
ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی درکارکنان بیمارستان امام خمینی شیروان با استفاده از روش REBA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Servuy of Mental Health among Fire Department Employees of Shiraz city in 2016
بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Housekeeping Principles and Its Effective Factors in Micro-Scale Enterprises in 2015, Shiraz, Iran
ارزیابی میزان رعایت اصول ضبط و ربط و عوامل موثر برآن درکارگاه‌های کوچک و خیلی کوچک شهر شیراز در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Hospital Staffs' Healthcare by MAPO Index Method
ارزیابی ریسک کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی درمانی شاغل در بیمارستان به روش MAPO Index
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Multi Criteria Decision Making Approach to Determine the Control Priority of Gaseous Pollutants from the Economic – Environmental Perspective in a Combined Cycle Power Plant in 2017
استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره جهت تعیین اولویت کنترلی آلاینده های گازی از دیدگاه اقتصادی- زیست محیطی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی در سال 96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Safety Culture and Its Relation to Work-Related Accidents in a City Train Project
بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از کار در یک پروژه قطار شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2017-11)


Evaluation of the Intensity of Lighting and Its Relationship with Students' Visual Fatigue in Study Rooms of Zabol University of Medical Sciences in 2016
ارزیابی شدت روشنایی و ارتباط آن با میزان خستگی بینایی دانشجویان، در سالن های مطالعه دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitudes of Environmental and Occupational Health Engineering Students towards the Benefits and Risks of Nanotechnology
بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف رشته‌های مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای نسبت به مزایا و مخاطرات استفاده از فناوری نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Assessment of Occupational Risks in Mechanized Excavation of Metro Tunnel using the Failure Mode and Effects Analysis Technique (FMEA)
شناسایی و ارزیابی ریسک‌های شغلی در حفاری مکانیزه تونل مترو با استفاده از تکنیک حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Shift Work and Occupational Burnout among Nurses in a Teaching Hospital in Ahvaz
بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی پرستاران یک بیمارستان آموزشی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Assessment of Musculoskeletal Disorders' Risk Factors in Construction Workers by PATH Method
ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتور‌های اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران ساختمان سازی به روش PATH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Job Stress and Work Load on Job Satisfaction among Employees of Sarcheshmeh Copper Mine
بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bafgh Central Iron Ore Workers' Health Problems Based on Work Schedules
مشکلات بهداشتی شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق بر اساس برنامه‌های نوبت‌کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Risk Assessment in Hotels and Resorts Using FRAME (A case study of four-star hotels in Mashhad)
ارزیابی ریسک حریق در هتل‌ها و مراکز اقامتی به روش FRAME (مطالعه موردی هتل‌های چهار ستاره منتخب مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-8)


Assessment of Risk Factors and Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Coppersmiths of Kerman City by RULA Method
ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک RULA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Ergonomic Conditions and Productivity of Librarians Working in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Affiliated Educational-Research Centers, Yazd in 2014
بررسی ارتباط بین شرایط ارگونومیکی و بهره‌وری کتابداران شاغل درکتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مراکز آموزشی تحقیقاتی وابسته در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Safety Culture from Rahnemon Hospital Nurses’ Perspective
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین پرستاران بیمارستان شهید رهنمون یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Assessment of Dangers' Risk in Production Hall of Radiator Parts a Metal Industry with JSA Method
شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی به روش JSA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Evaluation of the Mental Health and Life Satisfaction between Male and Female Employees of Counseling Clinics in Yazd City
مقایسه و بررسی میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در شاغلین زن و مرد کلینیک های مشاوره شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Age and Work Experience on Fatigue, Health, and Social Well-being of Employees; a Case Study of Iran Railway Transportation Employees
نقش سن و سابقه کار در خستگی، سلامت و بهزیستی اجتماعی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان حمل و نقل ریلی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Risk Factors and Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Barbers of Kerman City Using REBA Method
ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در آرایشگران شهر کرمان با استفاده از تکنیک REBA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health, Safety, and Environment Attitude among Office Workers
ارزیابی دیدگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles